Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin pracowni

Regulamin pracowni

Regulamin Pracowni Gliniany Konik
 
Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU PRACOWNI oraz zapoznaniem się z zasadami BHP pracowni.

ZASADY OGÓLNE
 • Aby zarezerwować miejsce, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 515 388 113, wysłanie wiadomości e-mail na adres pracownia@glinianykonik.pl lub wiadomość na FB.
 • Zajęcia grupowe są realizowane na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”. W przypadku przekroczenia liczby miejsc, dostępna będzie lista oczekujących.
 • Warsztaty mają charakter praktyczny. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej tworzenia naczyń ceramicznych z gliny od procesu lepienia do szkliwienia i finalnego wypału. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu Uczestnik przyswoi przekazane treści.
 • Warsztaty odbywają się w języku polskim
 • Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 • Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów na stronie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania dokumentacji w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach społecznościowych i stronie internetowej. W przypadku osób niepełnoletnich taką zgodę wyraża rodzic bądź opiekun prawny.
 • Korzystanie z oferty Pracowni jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystywanie oraz umieszczanie w bazie danych, także w systemach informatycznych danych osobowych w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe Uczestnika są użyte tylko w celu realizacji usługi oraz ewentualnie wystawienia faktury i nie są przekazywane osobom trzecim.
 • W ramach warsztatów otrzymujesz odpowiednią ilość gliny (w zależności od wybranego rodzaju warsztatów i jego tematu). Istnieje możliwość zwiększenia limitu za dodatkową opłatą.
 • Uczestnicy zajęć powinni zachowywać się w sposób szanujący prawa innych osób, w tym pracowników pracowni ceramicznej i innych uczestników zajęć. Uczestnik, którego zachowanie jest destrukcyjne dla pracowni lub nieodpowiednie wobec innych, nie będzie tolerowany. W takich przypadkach Uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie zajęć bez rekompensaty za utracone opłaty.
 • Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Na terenie pracowni ceramicznej oraz na terenach zielonych należących do lokalu, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 • Uczestnik zajęć, który podejrzewa u siebie chorobę zakaźną, powinien nie przychodzić na zajęcia i zgłosić chęć przesunięcia ich odbycia. Osoby, u których będą widoczne symptomy przeziębienia i grypy, zostaną poproszone o opuszczenie zajęć bez rekompensaty za utracone opłaty.
 • Na wyposażeniu pracowni znajduje się apteczka pierwszej pomocy, środki dezynfekujące oraz maseczki ochronne na twarz. W razie potrzeby należy zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia.
 • W przypadku wystąpienia urazu lub skaleczenia, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia.
 • Świeże skaleczenia dłoni i rąk powstałe przed zajęciami powinny być zgłaszane do prowadzącego zajęcia. Prowadzący zajęcia może nakazać uczestnikowi korzystanie z rękawiczek ochronnych lub go wykluczyć z zajęć, jeśli istnieje uzasadniona obawa przed ubrudzeniem narzędzi wspólnych krwią.
 • W czasie zajęć w sali mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy, którzy w danej chwili odbywają swoje zajęcia z instruktorem i osoby wskazane przez instruktora (rodziców, opiekunów, rodzeństwo prosimy o opuszczenie sali w czasie trwania zajęć).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy już wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
PORZĄDEK
 • Przed rozpoczęciem warsztatów należy założyć fartuch roboczy. Organizator i prowadzący warsztaty nie ponoszą odpowiedzialności za zabrudzoną lub zniszczoną odzież Uczestników.
 • Zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie w jakim je zastałeś i zacznij je porządkować 10 minut przed końcem zajęć.
 • Należy zachować ostrożność na terenie pracowni ceramicznej. Szczególna uwaga należy się piecowi ceramicznemu.
 • Po zakończeniu warsztatów umyj lub oczyść narzędzia, podkładki i inne używane przedmioty, a następnie odłóż je na ich miejsce. Stoły i narzędzia nie powinny być czyszczone ostrymi narzędziami, aby uniknąć zarysowań powierzchni roboczej. Stoły i narzędzia należy czyścić zwykłą wodą i szmatkami.
 • W przypadku szkliwienia stół należy wytrzeć na mokro i umyć pędzle pod bieżącą wodą pod włos.
 • Resztki niezużytej gliny zawiń w folię i odłóż na miejsce.
 • Glina, która została niewykorzystana w cyklu warsztatów pozostaje w pracowni.
 • Przed odstawieniem do suszenia prace koniecznie muszą być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem – prace nie opatrzone podpisem przechodzą na własność pracowni.
 • Drobne kawałeczki gliny należy wsypać do wiadra z resztkami gliny.
 • Prace do pieca wkłada tylko Prowadzący warsztaty i tylko on może piec obsługiwać.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac uczestników wynikające z niedbalstwa innych Uczestników.
 • Jeśli przynosisz swoje narzędzia lub materiały, zgłoś ten fakt prowadzącemu warsztaty i zadbaj o to, by były one odpowiednio oznaczone w trwały sposób.
 • Nie wynoś z pracowni narzędzi, materiałów i urządzeń pozostających na jej wyposażeniu.
 • Wszelkie materiały pochodzące spoza pracowni, z których uczestnik warsztatów chce skorzystać, muszą zostać najpierw zatwierdzone przez prowadzącego warsztaty.
 • Warsztaty rozpoczynają się punktualnie o ustalonej godzinie. Na warsztaty należy przyjść najwcześniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku spóźnienia się nadal obowiązuje godzina zakończenia warsztatów.
 • Warsztaty kończą się z godziną ustaloną w wydarzeniu, łącznie ze sprzątaniem stanowiska pracy, dlatego nie zaczynaj nowego projektu 10 minut przed końcem zajęć, ponieważ każda rozpoczęta godzina wiąże się z dodatkową opłatą 50 zł/h.
 • W przypadku szkód wynikających z niewłaściwego wykorzystania narzędzi Uczestnik  lub jego opiekun prawny, zobowiązuje się pokryć z własnych środków lub przywrócić do stanu sprzed zniszczeń.
 • Wszystkie prace po poszkliwieniu muszą być dokładnie przetarte od spodu i na wysokość marginesu bezpieczeństwa wilgotną gąbką lub szmatką.
PRAWA AUTORSKIE

Przystępując do warsztatów deklarujesz się nie sprzedawać i rozpowszechniać jako swoich prac z autorskimi wzorami prowadzącego.

PŁATNOŚCI
 • Wszystkie płatności za warsztaty, wypały itp. należy uiścić z góry.
 • Opłatę za warsztaty można uiścić najpóźniej w dniu zajęć.
 • Płatności można dokonać na miejscu w pracowni (gotówka) lub za pośrednictwem sklepu internetowego www.glinianykonik.pl.
 • Vouchery zakupione poprzez sklep internetowy www.glinianykonik.pl podlegają regulaminowi sklepu.
 • W przypadku prac wykonanych poza pracownią płatności za wypał dokonywane są przed wypałem.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • Właściciel pracowni ceramicznej Gliniany Konik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem niezastosowania się do Regulaminu Pracowni, Zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia warsztatów.
 • Organizator oraz prowadzący warsztaty nie odpowiadają za uszkodzenia prac uczestników wynikające z nieostrożności innych Uczestników.
 • Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie pracowni ceramicznej, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 • W zajęciach mogą brać udział osoby od 8 roku życia. W przypadku osób młodszych wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego w trakcie trwania warsztatów, który ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko.
 • Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika obecnego na warsztatach Prowadzący warsztaty ponosi tylko w czasie trwania warsztatów. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za skierowanie na warsztaty dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym Uczestnikom warsztatów lub samemu dziecku.
 • Organizator nie zapewnia opieki dziecku zarówno przed jak i po warsztatach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przejęcia opieki nad dzieckiem natychmiast po warsztatach.
OSTROŻNOŚĆ
 • Zachowaj należytą ostrożność przemieszczając się po pracowni.
 • Proszę o uważanie na prace innych osób.
 • Nie dotykamy żadnych prac, które nie należą do nas.
 • Nie dotykamy prac, które się suszą, nawet własnych (mogą ulec zniszczeniu)
 • Należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu prac z półek, by nie uszkodzić prac innych osób.
 • Nie rozpakowujemy prac przykrytych folią, jeśli nie mamy pewności, że są nasze.
 • Przed rozpoczęciem warsztatów należy nałożyć fartuch roboczy zapewniany przez organizatora warsztatów. Organizator oraz prowadzący warsztaty nie odpowiadają za ubrudzone bądź zniszczone ubrania Uczestników.
 • Prace wykonane na warsztatach są wypalane od razu po wyschnięciu tak, aby były gotowe do odbioru lub szkliwienia na następnych warsztatach.
WYPALANIE W PIECU I ODBIÓR PRAC
 • Piec jest wypalany przy pełnym załadunku, czyli gdy jest wystarczająca liczba prac by go zapełnić.
 • Przedmioty pozagabarytowe, tzn. o wysokości powyżej 19 cm i średnicy 30 cm wypalane są za dodatkową opłatą tzn. 1 szt. = 20 zł, lub według indywidualnych ustaleń z właścicielem pracowni.
 • Istnieje możliwość wypalenia pracy po ponownym szkliwieniu za dodatkową opłatą wg indywidualnych ustaleń z właścicielem pracowni (dotyczy prac wykonanych na warsztatach i nie wykraczających poza gabaryty).
 • Do wypału trafiają prace wykonane w pracowni w ramach warsztatów.
 • Istnieje możliwość wypalenia prac wykonanych po za pracownią po konsultacji z właścicielem pracowni, z czego pierwszeństwo w wypale mają prace wykonane na warsztatach w pracowni.
 • W razie awarii pieca należy się liczyć z wydłużonym czasem odbioru prac.
 • Przy rozliczaniu kosztów wypału drobnych elementów ( np. biżuteria) doliczony jest koszt (wg wagi) stojaka lub wspornika, podstawki, na których wypalono prace. Pracownia nie wypożycza stojaka do wypalania biżuterii dlatego należy przygotować biżuterię do wypalenia na własnym stojaku. Przy biżuterii i innych drobnych elementach, które nie będą przygotowane na stojaku doliczona będzie dodatkowo opłata 1 zł za każdy element ( zwiększona trudność w układaniu wyrobów w piecu, wydłużony czas ustawiania prac).
 • Czyszczenie i regeneracja półki (po przyklejonym szkliwie) koszt wynosi 50 zł (wystarczy jeden punkt). Koszt regeneracji półki ponosi osoba, która niewystarczająco zabezpieczyła pracę przed spłynięciem szkliwa.
 • Osoba odpowiedzialna za wypalenie prac ma prawo odmówić przyjęcia pracy do wypału, jeśli w jego ocenie nie jest ona właściwie przygotowana lub może spowodować uszkodzenie innych wypalanych pracy.
 • Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie wypału.
 • Prace wykonane podczas warsztatów są własnością uczestników.  Po wysuszeniu i wypaleniu są do odbioru po ok. 2 tygodniach.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania, wypalone prace, należy odebrać w przeciągu 1 miesiąca od daty poinformowania o tym uczestnika warsztatów. Nieodebrane prace, po tym czasie trafiają na sprzedaż charytatywną lub zostają zniszczone.
 • Uczestnik jest zobowiązany odebrać swoje prace wykonane na warsztatach osobiście. W przypadku gdy Uczestnik nie będzie mógł odebrać swoich prac osobiście musi poinformować o tym fakcie organizatora warsztatów odpowiednio wcześniej i podać dane (imię i nazwisko) osoby wyznaczonej przez niego do odbioru prac.
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH, ZWROTY, REKLAMACJE
 • Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca/miejsc na wybranych warsztatach.
 • W przypadku nieobecności wynikających ze zdarzeń losowych na warsztatach lub rezygnacji z udziału w warsztatach zgłoszonej maksymalnie na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem warsztatów, Organizator zwraca 100% dokonanej wpłaty. Opłata zostanie zwrócona Uczestnikowi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora drogą mailową na adres: pracownia@glinianykonik.pl o rezygnacji lub od dnia następnego po odbyciu się warsztatów.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 (trzy) dni przed planowaną datą warsztatów Organizator ma prawo potrącić do 50% wysokości dokonanej wpłaty (na poczet zakupionych materiałów).
 • Uczestnik, który opłacił warsztaty, ale nie pojawił się na nich i nie zakomunikował tego odpowiednio wcześniej Organizatorowi warsztatów drogą mailową na adres: pracownia@glinianykonik.pl nie ma prawa ubiegać się o zwrot kwoty, którą wpłacił za uczestnictwo w warsztatach.
 • Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres pracownia@glinianykonik.pl, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów najpóźniej na 2 (dwa) dni przed ich rozpoczęciem. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę terminu, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.
 • Wszelkie pytania dotyczące działania warsztatów, ich przebiegu i reklamacji prosimy o kierowanie pod adres e-mail: pracownia@glinianykonik.pl. Organizator zastrzega sobie prawo odpowiedzenia na nie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych.
UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU
 • Podczas trwania warsztatów mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące efekty prac Uczestników oraz przebieg warsztatów, które następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Pracowni oraz na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy warsztatów.
 • Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora przed rozpoczęciem warsztatów.
ZASADY BHP

Zasady BHP i powyższy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie pracowni Gliniany Konik.
 • Użytkownicy pracowni ceramicznej korzystają z niej na własne ryzyko, świadomi  zagrożeń środowiska pracowni, takich jak używanie ostrych narzędzi i krawędzi, narażenie na szkodliwe materiały, niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z materiałów i sprzętu w wysokich temperaturach oraz ryzyko związane z wdychaniem pyłów. Każdy Uczestnik, znając swój stan zdrowia i wyrażając zgodę na udział w warsztatach, zobowiązuje się do uwzględnienia tego faktu.
 • Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, zgodnie z przeznaczeniem i według zasad i instrukcji udzielonych przez osobę prowadzącą warsztaty.
 • Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.
 • Samodzielne korzystanie z materiałów i narzędzi znajdujących się w pracowni jest zabronione.
 • Wszystkie urządzenia mechaniczne w pracowni są ogólnodostępne, jednak korzystanie z nich możliwe w obecności prowadzącego warsztaty i po zaznajomieniu się z instrukcją obsługi.
 • W przypadku szkód wynikających z niewłaściwego ich wykorzystania uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązuje się pokryć z własnych środków lub przywrócić do stanu sprzed zniszczenia.
 • Podczas warsztatów wykonujemy polecenia prowadzącego warsztaty.
 • Wszelkie wypadki, zagrożenia, uszkodzenia narzędzi i sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty.
 • Do prac z gliny nie wkładamy żadnych ostrych, drewnianych i metalowych przedmiotów. Mogą one spowodować pożar pieca.
 • Zabronione jest samowolne ładowanie i uruchamianie pieca ceramicznego oraz innych urządzeń w pracowni.
 • Używanie koła garncarskiego jest dozwolone tylko pod nadzorem osoby prowadzącej warsztaty, która zapewni bezpieczeństwo użytkowników i będzie pomagać w przypadku potrzeby.
 • Podczas używania koła garncarskiego uczestnik warsztatów musi mieć spięte włosy do tyłu, aby uniknąć ryzyka uwikłania włosów w obracające się części koła.
 • Nie podchodzimy do pieca podczas jego pracy.
 • Nie jemy i nie pijemy podczas pracy z gliną i szkliwem.
 • Prowadzący warsztaty może odmówić uczestnictwa w warsztatach, jeśli będzie miał wątpliwości co do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez uczestnika, np. w przypadku osób niepełnoletnich.
 • W pracowni nie wolno używać glin innych niż te dostarczone przez pracownię, aby uniknąć skażenia powierzchni i sprzętu.
 • Uczestnicy warsztatów muszą przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa wydawanych przez prowadzącego warsztaty.
 • Suchy pył powstający przy szlifowaniu prac jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać, a jedynie za pomocą suchego pędzla lub wilgotnej gąbki, zetrzeć nad miseczką z wodą.
 • Aby uniknąć wylania szkliwa, zdejmując wiaderko ze szkliwem z półki, należy upewnić się czy wieczko jest zamknięte.
 • Szkliwo przed użyciem zawsze powinno być sprawdzone przez prowadzącego warsztaty.
 • Dzieci nie mogą samodzielnie brać szkliw z półek.
 • Podczas pracy ze szkliwem należy zachować szczególne środki ostrożności i stosować się do poleceń osoby prowadzącej warsztaty.
 • Szkliwo jest substancją chemiczną, dlatego podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności, uczestnik musi zaopatrzyć się w odzież ochronną: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę ochronną,
 • Po zakończeniu szkliwienia jednym kolorem, natychmiast zamykamy pojemnik ze szkliwem i dokładnie myjemy pędzel.
 • Dzieci szkliwią na odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna
 • W przypadku kontaktu chemii ze skórą należy natychmiast przemyć to miejsce pod bieżącą zimną wodą,
 • W przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas zajęć podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w pracowni.
 • Zabrania się:
  • samowolnego wynoszenia narzędzi z pracowni;
  • wykonywania prac innych niż określił prowadzący warsztaty;
  • dotykania zabrudzonymi dłońmi ust, nosa i oczu;
  • ignorowania drobnych urazów i skaleczeń, pozostawiając je bez opatrunku;
Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad BHP oraz Regulaminu Pracowni.

 

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu