Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
Gliniany Konik

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu, zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz Klientów sklepu internetowego glinianykonik.pl.

§ 1 DEFINICJE

 

1. Klient osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca
- firma SOWELO Sławomir Korczakowski z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kopernika 13 lok. 110, NIP 7391126624, REGON 510994218, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
3.
Sklep internetowy – oznacza miejsce sprzedaży internetowej dostępne pod adresem www.
glinianykonik.pl.
4.
Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
9.
Regulamin – niniejszy dokument.
10. Cena – rozumiana jako cena Produktu umieszczona w widocznym miejscu przy każdym Produkcie w Sklepie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.
11.
Zamówienieoświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
12.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
13.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
14. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
15.
Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta utworzonego w sklepie.
16.
Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

17. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
18. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
19. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
20.  
Płatności online
  - usługi płatności pieniądzem elektronicznym dostępne w Serwisie Internetowym za pośrednictwem paynow zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami tych usług ustalonymi przez Paynow.pl. Płatności online umożliwiają dokonania płatności w ciągu zaledwie kilku sekund, a ich sprzężenie z rachunkiem bankowym klienta, powoduje otrzymanie pieniędzy przez Sprzedawcę bez zbędnych biurokracji.
21. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
22.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
23.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
24.
Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.
25.
Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.
26. Czas realizacji zamówienia – oznacza liczbę dni roboczych, w trakcie których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy zamówiony Produkt Dostawcy oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem Dostawcy do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu.
27. Promocje/rabaty/program lojalnościowy – szczególne warunki sprzedaży proponowane przez sklep internetowy w określonym czasie lub warunkach, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (takich jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki);

28. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
29. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, polegająca na przesyłaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zawierającego w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz innego rodzaju informacje handlowe i marketingowe.
30. U.o.d.o. – ustawa z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych.

31. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
32.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
33. U.ś.u.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
34. U.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
35. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

 
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.glinianykonik.pl prowadzony jest przez firmę SOWELO Sławomir Korczakowski z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kopernika 13 lok. 110, NIP 7391126624, REGON 510994218 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • Adres korespondencyjny: Spręcowo 89, 11-001 Dywity
  • Adres poczty elektronicznej: kontakt@glinianykonik.pl
  • Numer telefonu:  +48 515388113;
  • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  81 1140 2004 0000 3402 8063 0961
  • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.
 3. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów Regulaminu. Każdy korzystający ze Sklepu ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności przed rejestracją. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z zawartych w nim zasad oraz postanowień.
 4. Firma prowadzi sprzedaż detaliczną produktów, w chwili obecnej tylko za pośrednictwem internetu.
 5. Samo przeglądanie zawartości Sklepu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Natomiast założenie konta w Sklepie lub zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych osobowych.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy i komentarzy dostępnych w Sklepie.
 7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w sklepie internetowym wwwglinianykonik.pl
 8. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§ 3 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 

1. Do prawidłowego funkcjonowania sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript typu Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, itp,
 • włączona obsługa plików cookies

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w pkt. 1, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez stronę internetową,  pocztą elektroniczną (email), telefonicznie lub osobiście.
 2. Nie ma możliwości przyjmowania zamówienia w inny sposób niż wskazane w § 4 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Podczas składania zamówienia online poprzez Sklep Internetowy należy z wykorzystaniem menu nawigacyjnego sklepu wybrać żądane produkty, dodać je do koszyka i po zakończeniu zakupów postępować zgodnie z wypełnionym formularzem (procedurą finalizowania zakupów).
 6. Składając zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej email, należy w tym celu napisać wiadomość z informacją o zamówieniu bezpośrednio na adres kontakt@glinianykonik.pl.
 7. Składając zamówienie telefonicznie, należy za pomocą numeru telefonu +48 515388113 połączyć się i telefonicznie złożyć zamówienie określając towar, ilość, dane do wystawienia Rachunku, adres dostawy, imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres email oraz numer telefonu.
 8. Każdy klient, który złoży zamówienie w naszym sklepie otrzyma indywidualny numer zamówienia.
 9. Informacje o zmianach statusu zamówienia np. informacja o wysyłce lub kompletowaniu zamówienia, będą każdorazowo wysyłane na adres email osoby zamawiającej, podany podczas składania zamówienia.
 10. System składania zamówień przez Sklep internetowy nie ma możliwości technicznych modyfikacji zamówień już złożonych. Można natomiast skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo i anulować zamówienie, a następnie złożyć zamówienie raz jeszcze z poprawnymi danymi. Wysłanie „niechcianego” zamówienia zostanie wstrzymane, jeśli paczka jeszcze nie została wysłana.
 11. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 ZAKŁADANIE I USUWANIE KONTA

 1. Stosuje się tutaj odpowiednio przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
 2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym glinianykonik.pl umożliwia Klientowi:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
  3. przeglądanie historii zamówień;
  4. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
  5. korzystanie z rabatów i punktów lojalnościowych;
  6. dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
  7. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym glinianykonik.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyłane jest potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 6. Rejestracja w Sklepie Internetowym glinianykonik.pl, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 8. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
 10. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Sprzedawca jest uprawniona do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
  3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
  4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z treścią zamówienia.
 12. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym glinianykonik.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 13. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 11-12 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Sprzedawcę. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej glinianykonik.pl lub poprzez wiadomość email lub telefonicznie.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia produktu bez wad.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 5. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów ze sklepem internetowym.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania zamówienia
 • w przypadku zamówień płatnych serwisem Paynow np. VISA, MasterCard, Maestro – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto firmy SOWELO Sławomir Korczakowski.
 1. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży.
 2. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wykonania zamówienia i wystawienia rachunku, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych zamówienia.
 3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na rachunku. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.
 4. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 515388113
 5. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.
 6. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie w zakładce ZASADY WYSYŁKI.
 7. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
   2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
   3. Za pośrednictwem Paczkomatów Inpost
 8. Klient może odebrać produkt osobiście w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim umówieniu daty i godziny odbioru.
 9. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Klienta, produkt będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 • realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
 2. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w niniejszym Regulaminie w dziale ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 3. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

§ 7 INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego glinianykonik.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT,  nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 5. Promocje w sklepie internetowym glinianykonik.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 8 WYSYŁKA

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
 3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „ZASADY WYSYŁKI” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kopernika 13 lok/ 110, 10-510 Olsztyn – w Dni Robocze, w godzinach ustalonych indywidualnie z klientem;
 7. Termin dostawy Produktu do Klienta:
  • Produkty dostępne w sklepie wysyła się w terminie do 5 dni roboczych;
  • Produkty na zamówienie wysyła się w terminie do 30 dni roboczych;
  • chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży i potwierdzenia zamówienia.
 8. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta po potwierdzeniu zamówienia w terminie ustalanym indywidualnie z Klientem. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży i potwierdzenia zamówienia;
 9. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zobowiązuje się zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dokonania płatności pełnej wartości zamówienia łącznie z kosztami transportu.
 10. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 11. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 12. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy rachunek obejmujący dostarczane Produkty.
 13. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 9 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność przy odbiorze, płatność za pobraniem i płatności elektroniczne
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank S.A..
 3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry,  za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu - rachunek.
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu w zakładce PŁATNOŚCI

§ 10 ZADATKI

 1. Sprzedający, który otrzymał od Klienta zlecenie wykonania produktu na specjalne zamówienie, może zwrócić się do Klienta z prośbą o wpłacenie zadatku na poczet wykonanego zlecenia.
 2. Zadatek może stanowić dowolny procent wartości Produktu, wg oceny Sprzedającego.
 3. Po wykonaniu zlecenia przez Sprzedającego oraz wystawienia Produktu w Sklepie internetowym, w celu sfinalizowania transakcji, Klient winien wpłacić pozostałą należność powstałą z różnicy pomiędzy ceną Produktu, a wartością wpłaconego wcześniej zadatku.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć do Klienta produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 3. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek ubytki, Klient wraz z przewoźnikiem powinien spisać protokół szkody.
 4. Jeżeli po otrzymaniu produktu Klient stwierdzi w nim wady fizyczne lub w przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową, Klient jest uprawniony do skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi.
 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (rachunek lub potwierdzenie przelewu, wiadomość mailowa z potwierdzeniem zakupu lub inny dokument wskazujący, że Klient kupił towar w Sklepie internetowym glinianykonik.pl).
 6. W przypadku niezgodności produktu z opisem, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany produkt wraz z opisem niezgodności, opisem wad oraz protokołem szkody w sytuacji, gdy przesyłka została uszkodzona.
 7. Reklamację należy składać w formie elektronicznej lub pisemnie na adres korespondencyjny  Firmy wraz z opisem zakresu żądań Klienta i aktualnymi danymi Klienta. Reklamacja powinna zostać podpisana.
 8. Adres do wysłania reklamowanego produktu to:
  • SOWELO Sławomir Korczakowski, 11-001 Dywity, Spręcowo 89
 9. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku wystąpienia wad, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania: naprawy, wymianu towaru na nowy, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy).
 11. Reklamowany produkt należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres korespondencyjny Firmy.
 12. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu produktu wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, termin uwzględniania reklamacji ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 13. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego produktu bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 14. W przypadku gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 15. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Przykładowy wzór formularza reklamacji zawarty jest TUTAJ >>>>>>>>>
 16. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem listownie na adres korespondencyjny Sprzedawcy (Spręcowo 89, 11-001 Dywity) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@glinianykonik.pl
 2. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (POBIERZ), jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Produktu.
 4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 5. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz ze zwracanym Produktem należy zwrócić otrzymany rachunek.
 6. Klient zwracając produkt ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć wysyłany przedmiot, tak aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności może nastąpić po otrzymaniu produktu zwracanego, po sprawdzeniu, że przedmiot jest w takim samym stanie jaki był przy jego wysyłce do Klienta.
 8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 9. Sklep internetowy ceramikasprecowo.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy, inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu m.in. do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz produkt uzyskany w programie lojalnościowym.
 13. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Klientowi pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze stosownym formularzem odstąpienia od umowy.

§ 13 SPORY

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy glinianykonik.pl na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
 2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 14 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 15 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 16 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca – firma SOWELO Sławomir Korczakowski z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kopernika 13 lok. 110, NIP 7391126624, REGON 510994218 będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:
  1. odpowiedzi na udzielone zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadnionego interesu Administratora danych (odpowiedz na kontakt)
  2. zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
  4. dochodzenia roszczeń oraz podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadnionego interesu Administratora danych,
  5. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. po uzyskaniu odrębnej zgody, także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Newsletter), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Państwa dane potrzebne są nam do celów realizacji sprzedaży produktów na stronie internetowej: www.glinianykonik.pl.  Dane są niezbędne również do wystawienia dokumentu sprzedaży (rachunek), realizacji wysyłki oraz informowaniu o promocjach przekazywanych przez e-mail.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera
 5. Dodatkowo informujemy że:
  1. nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
  2. nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!
  3. przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez Administratora Danych uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  1. przez okres roku – w przypadku obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego
  2. przez okres realizacji umowy – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
  3. przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji
  4. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;
  5. do momentu wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),
  6. do momentu wycofania zgody – w przypadku zapisu na Newsletter,
  7. po okresach wskazanych w punktach powyższych przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Sklep glinianykonik.pl objęty jest szyfrowanym połączeniem SSL, dzięki temu informacje przesyłane przez Państwa komputer zostaną najpierw zaszyfrowane, tak aby nie dostały się w niepowołane ręce.
 10. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
  Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.
 11. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 12. W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.
 13. Sklep wykorzystuje technologię plików Cookies (ciasteczka). Są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 14. Sklep internetowy glinianykonik.pl wykorzystuje pliki Cookies  w celach:
  1. Statystycznych - prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.
  2. Marketingowych - remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe).
  3. Zapamiętywania informacji o Twojej sesji - dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego.
  4. Prawidłowego funkcjonowania sklepu:
   1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
   2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)
   3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
 15. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies.
 16. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 17. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 18. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content .
 19. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .
 20. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
  1. Podmiot realizujący dostawę towarów
  2. Dostawca płatności
  3. Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  4. Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
  5. Podmiot prowadzący punkt odbioru paczek
  6. Podmiot zapewniający system mailingowy
  7. Podmiot zapewniający usługi marketingowe
  8. Podmiot zapewniający obsługę zamówień, w tym zwrotów i reklamacji
  9. Podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
  10. Portale społecznościowe
  11. Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
  12. Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
 21. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony,  zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

§ 17 ZMIANA REGULAMINU      

 1. Klient każdorazowo akceptuje Regulamin przy składaniu Zamówienia.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Sklepu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług Sklepu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku brak wypowiedzenia przyjmuje się, że Klient akceptuje nową wersję Regulaminu Sklepu.
 3. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu. Umowy zawarte pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Klienta.
 6. Wypowiedzenie nowej wersji Regulaminu spowoduje usunięcie konta Klienta.
 7. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na tej stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
 3. Dokonując zakupu w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 5. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 6. Nie uwzględnia się płatności na podstawie potwierdzeń przelewu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 8. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 9. W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt mailowo (sklep@glinianykonik.pl) lub telefonicznie: +48 515 388 113.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2022r.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższym regulaminem.
Gliniany Konik pracownia artystyczna

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu